15-02-13

"Wimokkio" Desloovere beschuldigt Raad voor Verkiezingsbetwistingen van partijdigheid

Hallo... bij de plaatselijke liberalen beginnen ze de laatste dagen nu echt wild om zich heen te schoppen!

een beetje geschiedenis:

De voorzitter Wim Desloovere trommelde - samen met Lieve Wierinck - vlak na de verkiezingen in oktober, zelf de voorzitters en lijstrekkers van sp.a en N-VA op, om in alle stilte de huidige burgemeester aan de kant te schuiven en met een nieuwe "jonge" formatie aan te treden. Die burgemeester is eigenlijk al lang pensioengerechtigd, kreeg trouwens onlangs een luttele afscheidsvergoeding (552.500€) omdat hij federaal op zijn lauweren moét rusten en was vooraf door zijn eigen partijbestuur naar de laatste plaats verwezen, maar de mens wou toch nog niet echt wijken, voerde stevig campagne en haalde een pak meer voorkeurstemmen dan Wierinck... en eigenlijk wilden ze daar toen bij de liberalen zowat allemaal burgemeester worden peins ik... en wij, wij vonden dat toen grappig... toen nog wel!

IMG_7777.JPG

IMG_7795.JPG

De blauwe voorzitter Desloovere slaagde er in om samen met N-VA en sp.a én zijn 6 eigen dissidenten een bestuursakkoord in mekaar te vijzen én een voordrachtakte te tekenen. Het zaakje was rond op 17 oktober en de euforie bij alle partijen groot... doch discreet! Er diende ten stelligste vermeden dat bijvoorbeeld aftredend burgemeester Vermeiren te vroeg lucht zou krijgen van deze "coup", een paleisrevolutie gepleegd door zijn eigen kopvrouw en voorzitter.

Máár... een premature SMS, verstuurd door een al te enthousiaste verkozene, kwam ongewild bij de verkeerde mensen - van CD&V strekking(?) - terecht en die briefden prompt hun vriendje Vermeiren. Deze verslikte zich zowat in zijn eigen speeksel, schoot in een vliegende colère en parkeerde even later zijn dikke Audi dwars voor de deur van een kapperszaak in Nossegem en bedreigde aldaar één van de dissidente open vld-ers met faillissement en andere miserie! De ziedende burgervader zette zoveel druk op de dissident dat deze brave kleine zelfstandige uit pure schrik dezelfde dag nog smeekte bij voorzitter Desloovere om op zijn handtekening terug te kunnen komen... een handtekening wel degelijk gezet dus op een voordrachtakte... een officieel document... dat sindsdien - wat onverklaarbaar - helemaal spoorloos verdween.

Op dat moment echter bestond het document nog duidelijk, want diezelfde voorzitter stuurde in paniek(?) een mail naar de "provincie" met de melding dat één van de verkozenen zijn geplaatste handtekening wou terugtrekken en of zoiets mogelijk was... later op de hoorzitting herinnerde hij - de liberale voorzitter - zich wel niet meer wat er precies was gebeurd in die dagen en schoof de heikele vraag na wat gebazel dan ook door naar kopvrouw Wierinck!

In het mailverkeer dat volgde op de vraag voor terugtrekken van een geplaatste handtekening, werd duidelijk verwezen naar "Piet" en inderdaad, er woont een zekere Piet in Nossegem... net dáár waar toevallige voorbijgangers die bewuste dag de Audi van de burgervader opmerkten, een redelijk opvallende wagen en op de koop toe toen wat fout geparkeerd ook... en - ook toevallig - maakt(e) deze mandataris "Piet" deel uit van de dissidente groep liberalen! Toeval blijft toeval natuurlijk...

Onbeslist

Maar op de zitting in Leuven herinnerde mevrouw Wierinck zich echt niet meer of ze nu Piet, Pol of Jan had gezegd en trouwens... die naam deed er niet echt toe want het betrof een louter hypothetische vraag... 't moest zo eens zijn dat er iemand op een gegeven woord misschien ooit zou willen terugkomen... dan wilden zij toch op voorhand weten of dat wel kon en waar ze dan aan toe waren!... blijkbaar was het vertrouwen dan toch niet zo heel groot tussen de 6 "afgescheurden" onderling... en als je als politieker de regeltjes niet kent, kan je vooraf die wetgeving ongetwijfeld ook wel vinden op het internet... denk ik dan bij mezelf... voor dergelijke hypothetische vragen moet je toch geen dringende mails sturen naar ambtenaren... of wel?    

En nog iets... wat betreft dat begrip "vertrouwen"! Er heerste toch op zijn zachtst uitgedrukt een beetje verwarring binnen het (op dat moment nog altijd) afgescheurde groepje open vld'ers... op de vraag "waarom er van die voordrachtakte duidelijk wel een (copie) van het blad bestaat met de namen en handtekening van N-VA en sp.a/groen!/leef, maar dus géén van het blad van open-vld!?", was hun uitleg ongeveer: "het vertrouwen tijdens de onderhandelingen was tussen de zes mandatarissen onderling zo groot, dat ze geen handtekening behoefden te zetten... ze hadden dat niet nodig en wilden eerst rondgaan bij de andere partners om handtekeningen te verzamelen... daarna zouden ze zelf tekenen... als alles rond was(!) en dát laatste, dat is er dus nooit van gekomen!"

"Vertrouwen" is dus voor deze partij duidelijk een zeer rekbaar begrip... en ook het feit of iets rond is of niet daar willen ze al eens duister over doen: volgens hun eigen zeggen tekenden ze nooit ofte nimmer de voordrachtakte omdat de onderhandelingen "afsprongen"... blijkbaar nadat N-VA en sp.a hun gedeelte wel hadden getekend... maar de N-VA mandatarissen kunnen getuigen dat het open vld gedeelte wel getekend en wel op tafel lag, toen zij hun handtekening zetten! Maar ja.. 't is hun woord tegen dat van de anderen!

Desloovere en co loochenen dit "tekenen" nu beenhard en in alle tinten blauw... en gezien N-VA toen geen copie kreeg van dat stuk - "want dat was niet nodig gezien het vertrouwen" - hebben ze enkel tastbaar bewijs van hun stukje... feitelijk is het betreffende document sindsdien van de aardbodem verdwenen... hopelijk ergens in een kluis bij voorzitter Desloovere, want die mensen hebben de neiging om dingen te vergeten en dan heeft hij tenminste toch ook nog iets om druk te zetten op de rest van de bende, mocht er een dag komen dat het intern iets minder goed gaat in zijn partij!

Onschuldig

Daarbij komt, dat het "niet bestaan" van dit getekende document redelijk ongeloofwaardig wordt, als je weet dat op 17 oktober diezelfde blauwe voorzitter een mail stuurde naar zijn twee kersverse coalitiepartners om dezelfde dag nog een persmededeling te verzenden naar de media, met volgende tekst, ik citeer:

Persbericht: Coalitie gevormd in Zaventem : een nieuwe wind door de gemeente

Vanaf 1 januari 2013 zal de gemeente Zaventem bestuurd worden door een coalitie bestaande uit 3 lijsten, nl Open Vld, N-VA, en sp.a/groen/leef.
De gesprekken verliepen zeer constructief, een akkoord werd dan ook snel bereikt.
Er zijn tussen de drie besturende lijsten voor de legislatuur 2013-2018 negen mandaten te verdelen, met name de Burgemeester, zeven Schepenen en de Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) die vanaf 2013 ook deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
De negen mandaten voor de legislatuur 2013-2018 worden verdeeld als volgt:
Open VLD:
- Burgemeester: Lieve Wierinck (Federaal Parlementslid en uittredend OCMW-Voorzitter)
- 3 schepenen: Piet Ockerman, Anne Lefevre, Sonja Jacobs
- gesplitst mandaat OCMW-Voorzitter (de laatste 3 jaar): Wim Desloovere
N-VA:
- drie schepenen: Eric Rennen, Luc Vander Elst en Roger Artois
Sp.a/groen/leef :
- 1 schepen: Amy Gille
- gesplitst mandaat OCMW-Voorzitter  (de eerste 3 jaar): Jean-Paul Martens

De huidige coalitie bestond uit Open VLD en CD&V-N-VA. De uitvoerende mandaten gingen toen in hoofdzaak naar Open VLD als grootste partij met 12 verkozenen in de gemeenteraad.
 
In de nieuwe coalitie wordt de kaart getrokken van de vernieuwing. Dit betekent dat Open VLD enkele uitvoerende mandaten zal inboeten. Bij de verkiezingen van 14 oktober behaalde de partij weliswaar een goede uitslag met 11 verkozenen in de gemeenteraad. Maar gezien de samenstelling van het aantal verkozenen, was niet gegarandeerd dat een vernieuwing kon doorgevoerd worden.
Enkele vertrouwde gezichten verdwijnen hiermee van het toneel, zij blijven evenwel zetelen in de gemeenteraad.
 
Open VLD wenst hen evenwel te bedanken voor alle bewezen diensten en uitgevoerde projecten als uitvoerend mandataris in de voorbije jaren.
Lieve Wierinck
Amy Gille
Erik Rennen


De persmededeling werd op het allerlaatste moment niet verstuurd, omdat zoals we nu weten ondertussen Vermeiren naar Nossegem was gevlogen en "Piet" even later al wenend had gemeld dat hij zijn handtekening terug wou trekken...

De volgende dagen gonsde het dorp van de geruchten maar bleef het bladstil op het politieke front... en van front gesproken... na enige dagen bleek duidelijk dat tijdens die "stille" periode, de oude burgervader zijn dissidente troepen terug in het gareel had gedwongen en gekregen en dat ze opnieuw één front vormden...

De N-VA werd ontboden op het gemeentehuis "om aftastende coalitiegesprekken te voeren"... en ze troffen daar tot hun verbazing Vemeiren aan, temidden van zijn voltallige en weerom eensgezinde(?) acolieten... de hele bende deed alsof er nooit iets van bespreking of akkoord was geweest sinds de avond van 14 oktober...

Later zou duidelijk worden dat de heer EVR (plaatselijk oppertjeef, zelfverklaard Vlaams voorman en gordelaar in foute outfit) als bevoorrechte partner werd binnengehaald door de burgemeester... die twee kennen mekaar héél goed... en sinds de commissie financiën (die de miserie met de Gemeentelijke Holding en Dexia diende uit te spitten) kennen ze mekaar nog beter... "ons kent ons"... ook en zeker in de dorpspolitiek!

Er diende nog wel een bijkomende coalitiepartner gezocht, want de CD&V weegt tegenwoordig bij ons niet zwaar genoeg meer om dat alleen te klaren... en dat werd sp.a, dat het kartel opblies voor een schepenzeteltje, maar zich wel nog gesteund weet door groen! en leef... voor zolang dat duurt... want die mannen zijn ondertussen ook elk uitzicht op een uitvoerend mandaat en stemrecht voor het aanstellen van een schepencollege kwijt! 

En toen wij - die van de N-VA - durfden te opperen dat er "onregelmatigheden" waren gebeurd, werden we door Desloovere en co prompt en zwaar verweten voor leugenaars, slechte verliezers en ambrasmakers. We dienden niet na te trappen maar respect te betonen voor de burger van Zaventem en zijn keuze voor een coalitie. Ja Hallo!

"Respect"... ze kunnen daar bij de liberalen met moeite het woord foutloos spellen begot... zeker als het gaat over "respect voor een gemaakt akkoord"!

Maar ondertussen kregen wij gelijk... de Raad voor Verkiezingsbetwistingen oordeelde na twee zittingen - en een waarlijk hallucinant verhoor onder ede van de betrokken voorzitter - dat er inderdaad onregelmatigheden werden vastgesteld en dat er voldoende aanwijzingen zijn om vijf betrokkenen uit hun mandaat te zetten... de vier ondertekenaars van het roodgroene kartel en Piet Ockerman... voor meer details kan u terecht op de puike website: http://www.johanslembrouck.be/

Wij - en ondertussen heel Zaventem - weten dat open vld een vuil spelletje speelde... de burgemeester moest opzij maar wilde niet wijken, de dissidenten hebben gegokt en verloren... tja, mijn respect waren ze al kwijt... de blauwe opportunisten, die andere partijen meetrokken in een avontuur, maar iedereen prompt lieten vallen zodra er enige interne tegenkanting kwam... ze hebben er vooraf duidelijk niet genoeg over doorgedacht en nadien toen het fout liep geweigerd om ook maar enige verantwoordelijkheid te dragen... ze zijn beginnen liegen en geraken nu niet meer uit die leugens uit... ze blijven dus volharden... ze kunnen waarschijnlijk niet meer anders dan het spel vuil te blijven spelen maar nu spelen ze niet langer op de bal, maar voluit op de man.

En tegelijk kruipen ze in de rol van Calimero... en dát, dat is pas onvergeeflijk, want normaal is dat volgens de gazetten het voorrecht van de N-VA... Calimero spelen...

Maar in Zaventem gaan de liberalen er voluit voor, voor een rol als Calimero: zij hebben niks misdaan... zij zijn zuiver op de graat... ze herinneren zich alleen niet goed meer wat er gebeurde in die bewuste periode direct na de verkiezingen... een spijtig maar absoluut toevallig geval van selectieve, periodieke én collectieve amnesie...  het zijn al de anderen - vooral dan die van de N-VA - die een stuitend gebrek aan eerlijkheid en respect tentoonspreiden... en die Raad voor Verkiezingsbetwistingen, há... dat is een zootje N-VA ers die rechtertje willen spelen! Die professor Vuye en Maddens en co zijn dus kompleet vooringenomen en voor geen haar te vertrouwen... en daarbij... er zijn procedurefouten gemaakt... veel procedurefouten... en hun eigen liberale advokaat Dervaux heeft die allemaal opgelijst... wacht maar!

Procedurefouten... dat zeggen volgens mij meestal advokaten enkel als ze overduidelijk op een normale manier hun gelijk niet kunnen halen... maar soit... de procedure werd volgens de Raadsleden (en volgens ons en volgens de rest van de beschaafde wereld) wel gevolgd... maar dat, dat telt niet volgens Desloovere want... dat zijn een zootje N-VA ers die rechtertje...!

Voorzitter Desloovere en zijn - volgens eigen zeggen - zwaar benadeelde partijgenoten gaan dus bij de Raad van State hun gelijk halen... wel, ze doen maar.

Ondertussen slaat dezelfde voorzitter Desloovere meer en meer wild om zich heen... figuurlijk dan... op de zitting babbelde hij zich weliswaar muurvast in zijn vertelsels en wenste dan plots "geen verdere verklaringen af te leggen" maar op de sociale media heeft hij tegenwoordig al terug veel meer praat... 

Mocht hij begot in plaats van Wim, Pinokkio heten, hij kon ondertussen een sigaret roken onder de douche!

Wij noemen hem alvast Wimokkio en zullen bij deze blijven zorgen dat heel Zaventem en omstreken weet hoe de politieke vork echt in de steel zit... en vriend Roel was gisteren op dat gebied alvast heel goed bezig!

Lachen

 clash.jpg

15:58 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.