31-05-11

Taalwetgeving in de Rand... erg heel erg!

 

infogids pag 13.jpg

 

Zoals u hier eerder kon lezen, werd Zaventem onlangs naar tweejaarlijkse gewoonte verblijd (oeps, alleen met d! bedankt Anneke!) met een gemeentelijk publicitair schrijfsel... waarbij het voorwoord in 4 talen was opgesteld... een duidelijke overtreding van de taalwet volgens onze bescheiden mening... en met ons de mening van enkele Vlaamsgezinde politici... en er volgde dus prompt wat heen en weer geschrijf en gemail tussen coalitieleden waarbij de verantwoordelijke schepen én uitgever eerst vond dat ze niets te verantwoorden had gezien ze niet verantwoordelijk was voor de uitgave en later moest toegeven dat ze het toch weer wel was ('t stond er namelijk letterlijk in!)... maar volgens haar eigen partij - bij monde van de voorzitter - was ze zeker niet schuldig aan enig vergrijp, gezien de gemeente - en haar schepen van communicatie - diezelfde overtreding al jaren beging... (goed om weten: als ge bij ons maar lang genoeg iets mis doet, is 't niet meer mis!) en dit dus al jaren straffeloos... en nu gij!

Kortom, er was helemaal niks mis met dat boekske... 't waren eigenlijk de "klokkeluiders" die gewoon ambras zochten, met de nakende verkiezingen in het achterhoofd... de overtreding werd bijgevolg kamerbreed geminimaliseerd waarbij door een aantal bestierders met allerhande loze argumenten werd geschermd... soit... dorpspolitiek op zijn smalst... een open debat ten gronde over deze onverkwikkelijke zaak werd ons spijtig genoeg echter ontzegd... hoewel wij reikhalzend onze opwachting maakten op de publieksbank van de toenmalige gemeenteraad werd er die avond over vanalles geluld, maar niet over het infoboekske... vermoedelijk werd hierdoor wel een bitse confrontatie binnen de meerderheid vermeden, want ik kan me niet voorstellen dat de betrokken schepen ondertussen geen waterdichte verdediging zou hebben opgesteld... ruggedekt door de hogere overheid... wij kennen namelijk ondertussen ook het standpunt van de gouverneur!  

Want een wakkere en bezorgde burger schreef inderdaad een klachtenbrief naar de gouverneur en kreeg onlangs volgend antwoord in zijn bus:

Betreft: Uw klacht d.d. 18 april 2011 betreffende de gemeentelijke infogids Zaventem.

Geachte heer .............,

Ik ben zo vrij terug te komen op uw klacht d.d. 18 april 2011 betreffende de gemeentelijke infogids 2011-2012. Uw klacht betrof het feit dat het voorwoord in deze gids in vier talen werd gesteld.
Zoals ik u reeds meedeelde in mijn brief d.d. 20 april 2011 heb ik het college van burgemeester en schepenen om bijkomende inlichtingen verzocht. D.d. 6 mei 2011 ontving ik volgende informatie van het college:

De gemeentelijke informatiebrochure wordt reeds sedert 2001 met de medewerking van een publiciteitsfirma om de twee jaar uitgegeven.
Sinds de editie 2003 wordt een drietalige introductie na het voorwoord van de burgemeester en de schepen voor informatie vermeld. Deze teksten zijn sedert 2003 haast onveranderd gebleven en zijn bedoeld om de integratie van anderstaligen te bevorderen, onder meer door via deze introductie een aanzet te geven tot het volgen van Nederlandse lessen.

De brochure wordt volledig gefinancierd door middel van de commerciele advertenties die door het aangeduide publiciteitsagentschap namens het gemeentebestuur worden ingezameld. Voor de editie 2011-2012 werd de opdracht na marktbevraging (collegebesluit van 20 September 2010) gegund aan de firma MediaDisign uit Alken.

Ik ontving bovendien een exemplaar van deze informatiegids 2011-2012 alsook kopieën van de bewuste passage uit de edities 2003-2004, 2005-2006, 2008- 2009.

Op basis van het geheel van deze inlichtingen kom ik tot volgende conclusie.

In de gemeentelijke informatiegids 2009-2011 werd inderdaad na het voorwoord een tekst opgenomen in het Frans, het Engels en het Duits.

In deze tekst worden de anderstaligen verwelkomt en zoals het gemeentebestuur stelt, aangemoedigd om zich te integreren en om Nederlands te leren.
Hoewel de taalwetgeving een gemeentebestuur uit het Nederlandstalig taalgebied oplegt om de berichten en mededelingen gericht aan de bevolking enkel in het Nederlands te stellen, laat de Vaste Commissie voor Taaltoezicht soms toch toe dat berichten en mededelingen in meerdere talen ter beschikking worden gesteld van het publiek onder meer met het oog op de integrate van de allochtone bevolking.

Gelet op het feit dat in dit welkomstwoord uitdrukkelijk wordt gesteld dat het belangrijk is om Nederlands te leren en eveneens wordt verwezen naar de instanties waar men een taalcursus kan volgen, ben ik van oordeel dat dergelijk bericht in meerdere talen mag worden verspreid. Dit past perfect in het kader van de bevordering van de integratie van de allochtone bevolking.

In een soortgelijke klacht die ik ontving betreffende de gemeentelijke informatiegids werd bovendien gesteld dat er een aantal tweetalige advertenties van handelaars werden gepubliceerd.

Ik heb de informatiegids gescreend en een advertentie teruggevonden waar een aantal Nederlandstalige woorden worden vertaald in het Frans. Een tweetal advertenties werden voor het grootste deel in het Engels opgesteld. Ik wil u erop wijzen dat de taalwetgeving niet van toepassing is op reclame van prive-bedrijven. Ik laat het dan ook over aan de appreciatie van de burgemeester om afspraken te maken met het publiciteitsagentschap wat anderstalige reclame betreft.

Als bijlage vindt u een kopie van mijn brief aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoogachtend,

Lodewijk De Witte, Gouverneur.

Kaat Boon wd.provinciegouverneur

 

Ziezo, dat weten we nu ook weeral... de wet is weliswaar de wet, maar in dit geval is het een taalwet en die hoeft blijkbaar niet zo strikt opgevolgd, vooral als het Vlaamse aangelegenheden betreft in de Vlaamse Rand... want de Vaste Commissie voor Taaltoezicht laat soms toe dat berichten aan de bevolking wel in "meerdere talen" worden ter beschikking gesteld van het publiek... er zijn dus achterpoortjes gelaten en soms kunnen en mogen die worden gebruikt en heel toevallig is dit er toch wel zo eentje zeker... Leuven ligt maar dik 10 kilometer weg van de "Rand", maar dat is precies al genoeg om geen enkele voeling meer te hebben met de "frontstreek"... blijkbaar wordt er daar ter kantore van de gouverneur geen onderscheid gemaakt tussen allochtonen en onaangepaste francofonen... al wat geen Nederlands kan (of wil!) spreken in de Vlaamse Rand, 't zijn dus allemaal dezelfde soort vreemdelingen... en die dienen "bepamperd" en dus aangesproken in een andere taal... niet in het Arabisch, Roemeens of Pools of zo (hetgeen je eigenlijk wel zou verwachten als je het straatbeeld een beetje bekijkt) maar in het Duits, Engels of Frans... en dat allemaal ter bevorderig van mogelijke integratie... ja hoor, leg ze - nog maar eens - in het Frans uit dat ze best Nederlands zouden leren.. ook als het bijvoorbeeld verfranste Brusselaars betreft die hier al twee of meer generaties wonen maar het vertikken de taal van de streek te leren of spreken... tsjonge... dat gaat nogal effect geven hoor!

Goed bezig mijnheer de gouverneur... we gaan er ver mee komen... het UF is bij ons nu al groter dan pakweg partijen als SP.A, CD&V of N-VA...

Ha... integratie? Mijn oor... en wat betreft die andere inwijkelingen, die van verder komen dan de zogezegde "fédération-wallo-bruxelles"... 'k heb zo een gebuur gehad... werkte en woonde 25 jaar lang in Zaventem en sprak - toen hij eens gepensionneerd terug naar Spanje vertrok - nog altijd geen gebenedijd woord Nederlands... niet gekund, niet gewild en vooral: niet gemoeten!!

We zouden beter af zijn met een gouverneur die de situatie hier wel begrijpt en bereid is echt iets te doen aan de toenemende verfransingsdruk...

Wat peinsde bijvoorbeeld van de Vik Van Aelst?

11:32 Gepost door yvesken | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Goed gezegd, Yves!
Kaatje kan trouwens zelf ook nog wat Nederlandse les volgen, gezien de knoert van een dt-fout in 'verwelkomD'!
Tja, en ook jouw 'verblijD' is een beteke fout ... (Ben ik niet dringend aan vakantie toe?), maar jij bent geen 'officiële bestuursinstantie he.
Vond jij ook dat wat die Van Aelst gisteren op de radio zei, 'de waarheid en niets dan de waarheid' was?
Groetjes en welkom thuis voor Martine!

Ann

Gepost door: Ann Petitjean | 31-05-11

De commentaren zijn gesloten.